Filmer maachen, jhust Filmer maachen

CRUCHTEN-Pol-2Wéi bass de drop komm, Filmer ze maachen?
Et ass am Fong ganz natierlech komm. Ech si mat siwe Joer, also ganz fréi, schonn ëmmer gär mat mengem Pap an de Kino gaang. Ech hat dunn e Kolleg, deen ass haut Filmhistoriker – an Historiker tout court -, de Paul Lesch, deen och deemools siwe Joer hat. Mat deem hunn ech ëmmer Filmartiklen ausgetosch a mir hunn zesummen iwwer Filmer diskutéiert.

Poursuivre la lecture de « Filmer maachen, jhust Filmer maachen »